Felhasználói és Adatkezelési Szabályzat

Az alábbi szabályok a BME Szuperszámítógép összes felhasználója számára kötelezően betartandók. A szabályok megszegését a BME TIO szankcionálja. A szabályok célja, hogy ezt a nagy értékű erőforrást minél biztonságosabban és minél hatékonyabban, minél több felhasználó használhassa.

 1. Felhasználói regisztráció
  1. Felhasználók regisztrációja érvényes eduID azonosítóval lehetséges.
  2. A regisztráció során a felhasználó köteles egy olyan saját publikus kulcsot megadni/feltölteni, melynek privát párját át nem ruházhatja, kölcsön nem adhatja még ideiglenesen sem.
  3. A regisztrációkor a felhasználó deklarálja, hogy jelen szabályzatot megismerte, elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tartja. Ezzel egyidejűleg hozzájárul 8. pontban részletezett személyes adatainak kezeléséhez. 
 2. Projektjavaslat, projekt létrehozása, projektazonosító
  1. Új projekt létrehozását csak olyan regisztrált felhasználó kezdeményezheti, aki a BME dolgozója/doktorandusza.
  2. A projektjavaslat elfogadásáról a kari felelősök döntenek. Pozitív döntés esetén a projekt létrejön, és ezzel a projektjavaslatot beküldő személy projektgazdává válik.
  3. A projektet a projektjavaslatban megadott azonosító azonosítja, amely egyben a gépre történő belépéshez használt azonosító is. 
 3. Projektgazda
  1. A projekthez a projekt futamideje alatt bármely regisztrált felhasználó csatlakozhat a projektgazda engedélyével.
  2. A csatlakozott felhasználók szintén az adott projekt azonosítójával tudnak belépni a saját egyedi privát kulcsuk segítségével. Ezzel a projekt összes adatát elérik.
  3. A projekten belül a projekttagok munkáját a projektgazda koordinálja.
  4. A projektgazda köteles tájékoztatni a projekten dolgozó felhasználókat arról, hogy a gép erőforrásait kizárólag a projekt indításakor bejelentett feladatokra használhatók.
 4. Biztonság
  1. Minden körülmények között törekedni kell a rendszer és adatainak maximális biztonságára.
  2. A rendszerben észlelt bármilyen biztonsági probléma, hiba vagy a projektazonosító illegális használatára, a rendszerbe való betörésre utaló jelek esetén haladéktalanul értesíteni kell a BME TIO-t.
  3. Tilos a szuperszámítógépet elektronikus levelezésre, Web böngészésre használni, valamint tilos rajta hálózati szolgáltatásokat üzemeltetni.
  4. A standard, telepített alkalmazásokon kívül csak a BME TIO külön engedélyével futtathatók olyan szoftverek, amelyek önálló hálózati kommunikációt végeznek.
  5. A felhasználó számítógépe és a szuperszámítógép között kizárólag biztonságos (titkosított adatátvitelt használó) protokollok segítségével szabad kapcsolatot teremteni. Mind az alfanumerikus illetve a grafikus felületek továbbításához, a file transzferhez az ssh (secure shell) protokollt kell használni.
 5. A szuperszámítógép használata
  1. A számítógépre kizárólag ssh protokollon keresztül, csak a projektgazdák által engedélyezett projektekhez lehet belépni a regisztrációs felületen megadott kulcs privát párjával.
  2. A szuperszámítógépet csak a projekt igénylésekor megjelölt kutatási célú feladatokra lehet használni a kapott kvóták keretein belül.
  3. A szuperszámítógép erőforrásait takarékosan kell használni, kerülve a szükségesnél több kapacitás használatát/lefoglalását.
  4. Tilos az erőforrásokat a kapott kvóták keretein túl igénybe venni vagy ezt megkísérelni.
  5. Tilos az operációs rendszer védelmi rendszerének a feltörését megkísérelni.
  6. Tilos a szuperszámítógépre nem jogtiszta szoftvereket telepíteni.
  7. Az a felhasználó, aki a BME-vel nem áll jogviszonyban, a kizárólagosan a BME számára biztosított szoftvereket nem használhatja. 
  8. Tilos a szuperszámítógépet bármilyen törvénybe ütköző cselekedetre használni.
  9. Tilos a szuperszámítógéppel olyan tevékenységet folytatni, amely ellentétes a HUNGARNET hálózat használatának szabályzatával (HUNGARNET AUP).
  10. A felhasználó a Felhasználói Szabályzat rendelkezéseinek betartásán túlmenően mindenkor köteles elfogadni és követni a szuperszámítógépet üzemeltető személyzet esetleges kiegészítő utasításait.
  11. A felhasználó felelős a projekten folytatott mindennemű tevékenységért és a rendelkezésére bocsátott erőforrásokért erkölcsi, anyagi és jogi értelemben egyaránt.
 6. Az üzemeltető jogai
  1. A szuperszámítógép felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználás tényére, a projektre és annak eredményeire a BME TIO nyilvánosan is hivatkozhat.
  2. Az üzemeltető a kizárólagosan BME számára biztosított szoftverek használatát BME-vel jogviszonyban nem álló felhasználók részére megtiltja.
  3. Az üzemeltetőnek jogában áll a rendszer karbantartása illetve hibaelhárítás során bármely futó programot leállítani, újraütemezni. 
  4. Az üzemeltetőnek jogában áll a rendszer karbantartása illetve hibaelhárítás során a felhasználó katalógusaiba és file-jaiba betekinteni, noha azok tartalmát harmadik féllel nem közölheti (kivéve, ha a Felhasználói Szabályzat megsértésének alapos gyanúja merül fel).
  5. A BME TIO-nak jogában áll a felhasználót szankcionálni abban az esetben, ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozólag, hogy a felhasználó a Felhasználói Szabályzat rendelkezéseit megsértette. A szankcionálás állhat a hozzáférés korlátozásából vagy felfüggesztéséből, de súlyosabb esetben jogi felelősségre vonás is kezdeményezhető.
 7. Hivatkozási és beszámolási kötelezettség
  1. A szuperszámítógép alkalmazásával elért tudományos eredmények, tapasztalatok hazai és nemzetközi publikációiban meg kell említeni az BME Szupeszámítógép alkalmazásának tényét (lehetőség szerint hivatkozva a TÁMOP - 4.2.2.B-10/1-2010-0009 számú projektre).
  2. A szuperszámítógépet felhasználó projektek státuszáról, előrehaladásáról, elért eredményeiről évente legalább egyszer, (illetve a projekt befejeződésekor, a témaszám megszűnésekor, vagy a BME TIO külön kérésére bármikor) rövid írásos összegzést kell küldeni, melyben többek között meg kell adni a projekttel kapcsolatban megjelent publikációk jegyzékét és elérhetőségét is. Az éves beszámoló megküldésének határideje november 30.
 8. Személyes adatok kezelése
  1. Regisztráció csak érvényes eduID azonosítóval lehetséges. A föderatív azonosítás során alkalmazandó adatkezelési szabályokra a felhasználó saját intézményének adatkezelési szabályai irányadóak.
  2. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelése (név, beosztás, szobaszám, telefonszám, publikus ssh kulcs, szervezeti egység, e-mail cím, eduID azonosító) az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.
  3. Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezési intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.